Wat doen we?

TANDEM wil de gedetineerde met een geestelijke gezondheidsprobleem op een positieve manier laten kennis maken met de hulpverlening. TANDEM geeft informatie over de bestaande hulpverlening. Indien de gedetineerde dit wenst zoeken we samen naar de best passende hulpverlening.

TANDEM zal ook alle stappen naar de toeleiding op zich nemen. We willen werken naar een indicatiestelling en doorverwijzing, maar bieden geen begeleiding of behandeling aan. 

TANDEM is een team van hulpverleners die naar de gevangenis komen.

  • We geven informatie over de bestaande hulpverlening en zoeken samen uit welke hulp het best bij de gedetineerde past.
  • We trachten de motivatie en bereidheid tot het volgen van hulpverlening  te verhogen. We gaan aan de slag met zijn/haar hulpvraag en zetten maximaal in op probleeminzicht.
  • Indien gewenst, melden we de gedetineerde daar ook aan. Op die manier leggen we contacten met diensten binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) om zo gericht te kunnen doorverwijzen binnen de ruime GGZ. 

Doelstelling

TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie en meer. Dit project wil alle gedetineerden met een geestelijk gezondheidsprobleem, helpen met het vinden van de gepast zorg- en hulpverlening na hun detentie. We gebruiken de beeldspraak van een tandem. Een fiets voor twee personen. De cliënt zit vooraan op de fiets en bepaalt de koers en de snelheid. De TANDEM-medewerker kan er zich achteraan bijzetten, hij zorgt voor extra kracht en ondersteuning om de cliënt mee te helpen in zijn keuze voor hulpverlening.


De module "toeleiding en aanmelding" heeft zoals eerder vermeld 3 doelstellingen:

  • verschaffen van informatie rond bestaande hulpverlening
  • verhogen van motivatie en bereidheid tot het volgen van behandeling
  • contact leggen met en het gericht doorverwijzen naar externe (hulpverlenings-) diensten

TANDEM wil werken naar een indicatiestelling en doorverwijzing, biedt geen begeleiding of behandeling aan. Dit doen we door de realisatie van kwaliteitsvolle en geattesteerde toeleiding van gedetineerden naar hulpverlening na detentie.

Onze werking wordt maximaal aangepast aan de noden van de gedetineerde en zijn context, is gericht op verbetering van de levenskwaliteit en op herstel op klinisch, functioneel, sociaal-maatschappelijk en persoonlijk vlak. Voor personen in een forensische context is het inperken van het recidiverisico vanzelfsprekend van belang voor justitie. In functie van het inperken van dit risico dient doorgaans gewerkt worden aan de zaken die onder andere geleid hebben tot het grensoverschrijdend en strafbaar gedrag. TANDEM neemt ook dit aspect mee in de screeningsgesprekken met de gedetineerden om samen met hem of haar te zoeken naar de best passende hulpverlening waarin deze aspecten ook aan bod komen.

Enkel via doorverwijzing

Om wachtlijsten te beperken wordt gekozen om enkel op doorverwijzing te werken. Volgende 4 doorverwijskanalen kunnen gedetineerden bij TANDEM aanmelden:

  • PSD 
  • JWW
  • De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 
  • De Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen omvat de medische dienst en de zorgequipes.

Rechtstreekse aanmeldingen door cliënten zijn dus niet meer mogelijk. Wanneer een gedetineerde wenst gezien te worden door TANDEM dan kan hij best contact opnemen met één van bovenstaande toeleiders. Zij zullen de inschatting maken of een doorverwijzing naar TANDEM al dan niet noodzakelijk is.

VLOGG (het Vlaams Overlegplatform Geestelijk Gezondheid) zorgt voor de algemene coördinatie, voor de administratieve en financiële opvolging van het project.

Beroepsgeheim

Alle hulpverleners van TANDEM zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat alle informatie tussen ons blijft. De informatie gaat niet door naar justitie en gevangenispersoneel, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is. 

Geschiedenis

Het voormalige Centraal Aanmeldingspunt Drugs (CAP)

TANDEM is de heropstart van het vroegere CAP (Centraal Aanmeld Punt voor gedetineerde drugverslaafden), waarbij de werking wordt uitgebreid naar alle problematieken binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Verankering

Vlaamse minister voor welzijn en gezondheid, Jo Vandeurzen, stelde vanaf maart 2017 een jaarlijkse financiering van € 265.000 ter beschikking voor de oprichting van TANDEM binnen alle Vlaamse gevangenissen. Daarnaast kregen we in 2020 ook de boodschap van de Vlaamse minister voor welzijn en gezondheid, Wouter Beke, dat onze jaarlijkse financiering vanaf september '20 verdubbeld wordt. Deze financiering is gegarandeerd tot en met 31 december 2022, met een mogelijkheid tot verlenging. Deze verruiming van de middelen wordt ervaren als een grote erkenning voor het werk dat TANDEM doet.